Technologické postupy

Při obhlídce Vám doporučíme jeden nebo více z možných technologických postupů. Každá stavba má samozřejmě jiný problém, proto Vám navrhneme vždy nejlepší řešení.

Podřezávání zdiva

Podřezávání zdiva znamená nahrazení stávající nefunkční, poškozené izolace ve zdi novou izolací z polyetylénové folie nebo dodatečné vytvoření chybějící izolace z polyetylénové folie. Vložením dodatečné vodorovné izolace se zabrání vzlínající vlhkosti stoupat nahoru. Rovněž nedochází k dalšímu vzlínání solí a minerálů do svislých konstrukcí,nedochází k dalšímu úniku tepla, tvorbě plísní a rozpadu konstrukcí.

Objekt není při podřezávání staticky narušován.

Technologický postup:
 • příprava řezné spáry
 • podřezání cihlového zdiva ve spáře
 • vložení HD-PE 940 folie tl. min. 1,5 mm
 • zaklínování umělohmotnými klíny
 • zamazání řezné spáry cementovou maltou
 • zdi o tloušťce 45 cm a více se plní cementovou směsí pod tlakem (pokud nedošlo k dozdívání)
 • hrubý úklid suti (cena nezahrnuje odvoz a složení na skládku)
 • tento zákrok je určen proti zemní vlhkosti

Drenážní systémy - odvodnění stavby

Drenáže odvedou vodu od objektu a zabrání kumulaci vody, která působí jak z podzákladí, tak z okolní zeminy a samozřejmě z povrchu. Permanentní drenáž nejspolehlivěji zabraňuje tvorbě tlakové vody na konstrukci.

Technologický postup:
 • vyspárování po výkopových pracích
 • krytí výkopu geotextílií, která zabraňuje pronikání hlíny a ve vodě rozpuštěného jílu do drenáží
 • uložení drenážních hadic a krytí geotextilií
 • zasypání propustným materiálem frakce 4-8 do tl. 10 cm (kamenivo)
 • zasypání propustným materiálem frakce 16-32 do tl. 30 cm (kmenivo)
 • položení výstražné fólie
 • dosypání výkopu propustným materiálem frakce 16-32 (kamenivo)
 

Plošná izolace

Plošná izolace z HDP PE 950 folie tl. 0,6 mm se používá při rekonstrukci podlah a při izolacích novostaveb. Napojí se na novou izolaci ve zdi teplým procesem. V případě, že nedojde k zateplení podlah, je folie chráněna z obou stran geotextilem ; v opačném případě je vrchní krycí geotextilie zbytečná.

Na požadavek investora je možné aplikovat i HD PE 940 folii o větší tloušťce.

Technologický postup plošné izolace, 1 x geotextil:
 • položení podkladní geotextilie
 • položení hydroizolace z HD-PE 940 folie, tl. min. 0,6 mm
 • nanýtování nebo navaření na stávající PE folii
 • hydroizolace je určena proti zemní vlhkosti

Technologický postup plošné izolace, 2 x geotextil:
 • položení podkladní geotextilie
 • položení hydroizolace z HD-PE 940 folie, tl. min. 0,6 mm
 • nanýtování nebo navaření na stávající PE folii
 • položení krycí geotextilie
 • hydroizolace je určena proti zemní vlhkosti

Plošná izolace novostaveb
U novostaveb se nejdříve zaizoluje prostor pod budoucími obvodovými zdmi a příčkami, následně je plošná izolace z HD-PE 940 folie tl. min. 0,6 mm napojena na zhotovenou izolaci pod zdmi teplým procesem; folie je chráněna z obou stran geotextilem
 

Svislá izolace

Svislá izolace navazuje na provedení drenážního systému. Pokud je nově vložená izolace při podřezání výše nad terénem, je možno ošetřit zeď nátěrovou izolací. V případě, že podřezávání nebylo provedeno, ukotví se svislá izolace na úrovni terénu plechovým ukotvením (titan, zinek, měď).

Podle charakteru stavby nabízíme zákazníkùm tyto varianty provedení svislé izolace:

Technologický postup svislé izolace, malý sendvič:
 • pověšení podkladní geotextilie
 • pověšení hydroizolace z HD-PE 940 folie tl. 1,00 mm
 • nanýtování nebo navaření na stávající PE folii
 • položení krycí geotextilie
 • hydroizolace je určena proti zemní vlhkosti

Technologický postup svislé izolace, plný sendvič:
 • 1 x geotextil (jako chránicí vrstva pod folii)
 • svislá izolace z HD-PE 940 JUNIFOL, tl. 1,00 mm
 • nopová folie HD-PE 940 JUNOP 8-08, jako krycí vrstva izolace
 • hydroizolace je určena proti zemní vlhkosti

Nátěrová izolace

Používá se pro izolace vodorovných i svislých ploch proti zemní vlhkosti, stékající vodě i tlakové vodě, průsakům vod povrchových i zemních, včetně odpadních. Nanáší se na betonové nebo silikátové podklady, zabraňuje pronikání vody, přičemž umožňuje difuzi vodní páry, takže zdivo pod nánosem "dýchá". 

Technologický postup:
 • aplikuje se v případech, kdy je výškový rozdíl mezi úrovní podlahy nebo terénem a podřezáním větší než 5 cm; slouží ke spojení nově vložené izolace ve zdi s izolací podlahy
 • nanáší se ve dvou vrstvách na betonový podklad bez příměsí vápna, nebo cihlový podklad s podkladní vrstvou Kematron
 • nátěrová izolace je určena proti zemní vlhkosti
 • používaný materiál Kematron, Hydrostop

Sanační omítky a nátěry

Sanační omítky umožní postupně vysušit zdivo a zabrání solím ve zdi, aby přijímaly vzdušní vlhkost a vytvářely nové vlhké mapy.

Sanační omítka HYDROMENT se používá k trvalé sanaci zdí s vysokou kapilární vlhkostí, je vhodná na fasády i do vnitřních prostorů. Pro omítání soklů, zdí pod úrovní terénu, na zdivo smíšené, silně zasolené, zvláště doporučen je na sanaci objektů v památkové péči, neboť nedochází k jeho zasolení. Dále sanační omítku doporučujeme všude tam, kde z technických důvodů nelze obnovit izolaci jako jediné řešení sanace vlhkých zdí. Je vhodná také preventivně u novostaveb v terénech ohrožených zvýšenou vlhkostí podzákladí.

Použití doporučujeme v případě, že:
 • investor potřebuje urychlit zprovoznění využívaných místností po sanačním zásahu
 • v budovách, které byly využívány jako chlévy, hospodářské budovy apod., jejichž zdi jsou nasáklé minerálními látkami (např. dusičnany z močoviny)

Technologický postup:
 • obití stávajících omítek musí být provedeno důkladně včetně pečlivého vyčistění spár
 • sanační omítka se nanáší ve dvou vrstvách základních a jednou vrstvou štukové sanační omítky a to o celkové tloušťce všech vrstev 25 mm
 • po 3 týdnech se můžeme omítka HYDROMENT přebarvit, přičemž je nutno dbát, aby vrstva použité barvy měla vyšší paropropustnost, než má vrstva HYDROMENTu, tj. Sd < 0,13
 • sanační omítky doporučujeme kombinovat s metodami, které vedou k odstranění příčin zemní vzlínající vlhkosti 

Sanační nátěry

Jako finální úpravu nabízíme speciální sanační nátěry bílé nebo probarvené s vyšší paropropustností, vhodné zejména na sanační omítky vnitřní i venkovní. Tyto nátěry jsou vhodné i pro běžné druhy omítek.

Chemická injektáž tlaková - chemická izolace

Chemická injektáž se používá v případě, kdy je nutné provést izolaci bez přerušení provozu objektu, dále v případě nutnosti provedení citlivého sanačního zákroku např. u památkově chráněných objektů a také v případech, kdy je nutné propojit výškové rozdíly izolace. Lze aplikovat u všech druhů zdiva: cihelné, kamenné a smíšené zdivo , beton a železobeton.
Technologický postup:
 • vytvoření infuzních vrtů v odstupech 10 cm průměru 20-30 mm ve sklonu 30-45° ve dvou vzájemně posunutých řadách (beztlaková injektáž) nebo průměru 14-20 mm vodorovně (tlaková injektáž) do hloubky 5 cm před protější líc zdiva
 • osazení injektážních pakrů (při provádění tlakové injektáže)
 • aplikace injektážního prostředku , který vytvoří nepropustnou bariéru a brání vzlínající vlhkosti v dalším postupu
Je nutno podotknout, že chemická injektáž nikdy nemůže být adekvátní náhradou za klasické hydroizolace, proto na provedení chemické injektáže poskytujeme záruku po dobu 3 let.