O vlhkosti

Příčiny vzlínající vlhkosti:
  • Absence izolací
  • Dosloužení původních izolačních materiálů
  • Dlouhodobé neudržování objektů
  • Zanesení drenáží, zazdění průduchů, nefunkčnost dešťových svodů nebo absence dešťové kanalizace
  • Nevhodné dodatečné stavební úpravy (cementové omítky, sádrové vysprávky, neprodyšná podlahová krytina, keramické obklady kolem základů,betonové plochy kolem objektu, nedostatečná tloušťka zdí atd.)
  • Změna v užívání objektu, resp. jeho dlouhodobé neužívání a s tím související nedostatečná průběžná údržba, zejména bez větrání, vytápění nebo alespoň temperování budovy
  • Změna způsobu vytápění (náhrada topení pevnými palivy za plynové vytápění nebo elektrické apod.)
  • Změna hydrogeologických podmínek (navýšení terénu, důsledku melioračních prací, poruchy vodovodních instalací, změna řečišť spodních vod
Proč je zdivo nejvíce zatěžováno a poškozováno právě vlhkostí?

Vlhkost může působit zevnitř (např. odpařováním nedostatečně zaizolovaných podlah nebo nedostatečný tepelný odpor svislých konstrukcí), zvenčí (např. při špatném počasí, kdy došlo k porušení ochrany zdiva nebo špatné odvedení dešťové vody apod.) nebo ze země (nedostatečná nebo zcela chybějící svislá nebo vodorovná izolace)

Vlhkost, která se tímto způsobem dostane do zdi, způsobuje množství problémů. Odpadání vnějších i vnitřních omítek zasolené konstrukce, plísně a s tím spojený zápach (tento zápach je znám z oblečení, které je uloženo ve vlhkých a plísní napadených místnostech), nepříjemná a hodně vysoká vnitřní vlhkost (může být příčnou snížení kvality, nebo i úplného znehodnocení zboží např. ve skladech apod., popř. zastavení provozu z hygienických důvodů).

K mnohem závaznějšímu poškození budov dochází vlivem zemní vlhkosti, když budova není využívána a netopí se v ní. Nasáklá voda do zdí může vlivem mrazu vážně poškodit nadzemní zdivo a to tím více, čím je materiál ve zdi poréznější a čím déle je vystaven mrazu.

V neposlední řadě se vlhkost ve zdech projevuje v ekonomice provozu budov nebo bydlení. Mokré zdi vytvářejí tzv. tepelný most, čímž dochází k narušení izolačních vlastností materiálů (snížená izolační schopnost zdí). Vlhkost, která se vlivem topení vypařuje do místností, ochlazuje zdi, tzn. Tyto skutečnosti se výrazně negativně podepisují na spotřebě energie využívané k vytápění budov a obydlí. Účinné zaizolování podlah a zdí proti zemní vlhkosti je základním předpokladem eliminování výše uvedených problémů.